VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY, REKLAMAČNÝ PORIADOK, ETICKÝ KÓDEX, CERTIFIKÁTY.

Ø  Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sú určené pre spoločnosť EMA reality s.r.o. a presne vyčleňujú právny a obchodný vzťah medzi realitnou kanceláriou a klientom prípadne treťou osobou.

Ø  Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a postup pri riešení reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a v súlade s aktuálnym Reklamačným poriadkom ako aj v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR (najmä so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení). Reklamačný poriadok upravuje právo klienta na reklamáciu kvality Služieb, vyfakturovanej sumy odmeny a pod.

Ø  Etický kódex vymedzuje zásady, základné hodnoty, princípy a pravididlá správania sa maklérov spoločnosti EMA reality s.r.o.,  pri poskytovaní realitného poradenstva a sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností tak aby boli uspokojované potreby klientov a poskytované služby na najvyššej úrovni.

Ø  Certifikát spolupráce s finančnou políciou proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti v zmysle platného zákona č. 297/2008 Z.z. určuje ako povinnú osobu o.i. aj realitného sprostredkovateľa (§ 5 ods. (1), písm. i), ktorému ukladá celý rad povinností. Od samotného mechanizmu preverovania klientov          (identifikácia a overovanie identifikácie klienta) cez overovanie,  či realizovaný alebo zamýšľaný obchod nie je neobvyklou obchodnou operáciou, až po presné postupy a spoluprácu s Finančnou spravodajskou jednotkou – osobitného útvaru Finančnej polície Policajného zboru SR. Spoločnosť EMA reality s.r.o. v zastúpení jej konateľa Ing. Evy Jánošíkovej  vlastní tento certifikát spolupráce s finančnou políciou proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

 

VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ   PODMIENKY

poskytovania realitných služieb prostredníctvom spoločnosti EMA reality s.r.o., (ďalej „VOP“), platné odo dňa: 15.11.2006, IČO 36698504, DIČ 2022273869, Registrácia:  č. OR odd.sro   Vložka: 19210/ T, okresný súd Trnava, Sídlo spoločnosti: Royova 1653/9, 92101 Piešťany, konateľ spoločnosti: Ing. Eva Jánošíková, mobil: 0907 757 103

Článok I.

Preambula

1)         Spoločnosť EMA reality s.r.o. so sídlom Royova 1653/9, 92101 Piešťany, IČO 36698504,            DIČ 2022273869, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.sro, číslo         vložky 19210/ T, (ďalej len EMA reality s.r.o.) je oprávnená vykonávať na území Slovenskej    republiky realitnú činnosť – sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.

2)         VOP sú vypracované realitnou kanceláriou EMA reality s.r.o. a sú  neoddeliteľnou súčasťou        všetkých zmlúv a všetkých zmluvných vzťahov s klientmi EMA reality s.r.o. (ďalej len        “realitná kancelária“)  s tretími osobami  (záujemcami). VOP sú vypracované pre všetky     obchodné prípady, pokiaľ nie sú v konkrétnom obchodnom prípade vyslovene zmenené alebo         vylúčené, presne špecifikujú právny ako aj obchodný vzťah medzi realitnou kanceláriou a           klientom alebo treťou osobou. VOP sú uverejnené na domovskej stránke EMA reality s.r.o.,   čím sa stávajú voľne prístupné pre každého záujemcu/klienta a to aj pre prípad keď nebudú          vytlačené a nebudú tvoriť priamu súčasť zmlúv, budú voľne sprístupnené na  adrese:             www.emareality.sk pod označením „Všeobecné obchodné podmienky“.

3)         VOP sú vypracované za účelom ujasnenia ponúkaných služieb realitnej kancelárie EMA   reality s.r.o., úprava vzájomných vzťahov medzi jej zmluvnými partnermi. Konkretizujú            odstúpenie od dohody a stanovenie zodpovednosti za škodu. Pokiaľ sú právne vzťahy medzi     zmluvnými stranami výslovne neupravené vo VOP, potom sa riadia právnym poriadkom             Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka resp.    Obchodného  zákonníka  v platnom znení a to podľa toho, či je účastníkom zmluvy spotrebiteľ    alebo podnikateľský subjekt.

Článok II.

Vysvetlenie základných pojmov v realitnej činnosti

1)         Nehnuteľnosť – byt, dom, pozemok, stavba a pod. špecifikovaná v Dohode a označovaná ako             „nehnuteľnosť“.

2)         Klient – fyzická alebo právnická osoba s ktorou realitná kancelária EMA reality s.r.o.       uzatvorila písomnú Dohodu o sprostredkovaní, pričom za dohodu sa považuje aj ústna Dohoda           oboch zmluvných strán. Dohoda zmluvných strán je za účelom poskytovania realitných         služieb realitnou kanceláriou EMA reality s.r.o.

3)         Poskytovanie realitných služieb – poskytovanie realitných služieb prostredníctvom realitnej        kancelárie EMA reality s.r.o. a jej maklérov za účelom sprostredkovania prenájmu a nájmu    nehnuteľnosti, kúpy a predaja nehnuteľnosti a služieb s tým súvisiacich podľa požiadaviek            záujemcu/klienta.

4)         Maklér – fyzická alebo právnická osoba, ktorá sprostredkováva poradenské a informačné           služby klientom v realitnej oblasti, sprostredkuje nábor nehnuteľnosti a realitné služby      s tretími osobami, sprostredkováva príležitosti na uzatváranie zmlúv o poskytovaní realitných    služieb s tretími osobami, služby spojené s realizáciou obchodných prípadov v mene a na účet         spoločnosti EMA reality s.r.o. , so sídlom Royova 1653/9, Piešťany, a to na základe udelenej    plnej moci spoločnosťou EMA reality s.r.o.

5)         Písomná Dohoda -   platný právny úkon, ktorý zakladá súhlasný prejav vôle oboch          zmluvných strán, smerujúci k uzavretiu Dohody, ktorý na znak súhlasu prejavia         vlastnoručným podpisom.

6)         Výhradná (exkluzívna) a nevýhradná (neexkluzívna) dohoda o poskytovaní realitných   služieb uzatvorená v zmysle §262 a §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi realitnou kanceláriou EMA reality s.r.o. na strane poskytovateľa     realitných služieb a Klientom na strane užívateľa poskytovanej realitnej služby, vrátane            všetkých zmluvných dokumentov, resp. príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť dohody o             poskytovaní realitných služieb, sa ďalej súhrnne označujú len ako "Dohoda".

7)         Blokovací depozit (prvá splátky kúpnej ceny, alebo/aj záloha) – je splátka kúpnej ceny, ktorá       slúži  na úhradu prvej časti kúpnej ceny od tretej osoby (záujemcu).

8)         Daňový doklad – je doklad, ktorý vystaví realitná kancelária EMA reality s.r.o. klientovi za          účelom  zaplatenia odmeny za poskytnuté služby, ich časti alebo akéhokoľvek peňažného záväzku klienta voči realitnej kancelárii EMA reality s.r.o., pričom musí mať všetky          náležitosti účtovného dokladu v zmysle ustanovenia §10 zákona č. 431/2002 Z.z. o      účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, ak realitná kancelária EMA reality s.r.o.    bude platcom DPH, aj náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z    pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej sa označuje len ako "Faktúra". Faktúra       je splatná ihneď, najneskôr však v lehote štrnástich (14) dní odo dňa jej vystavenia, pokiaľ sa   zmluvné strany nedohodnú inak.

9)         Sadzobník cien  alebo aj „Cenník“ -  je cenník za služby ktoré  poskytuje realitná            kanceláriou EMA reality s.r.o. Cenník je voľne prístupný na webovej stránke  EMA reality     s.r.o.: www.emareality.sk., pod označením "Cenník". Celková odmena, vypočítaná podľa          aktuálneho Cenníka za poskytnutie služieb, resp. plnenie záväzkov podľa Dohody s realitnou   kanceláriou EMA reality s.r.o., sa ďalej označuje len ako "Odmena".

10)       Dôverné informácie - informácie, ktoré považujeme za obchodné tajomstvo a o ktorých sa          zmluvné strany dozvedia v rámci ich zmluvného vzťahu založeného Dohodou.

11)       Ústna dohoda - VOP ustanovuje platnosť ústnej Dohody. Právny úkon je platný, v prípade, že     realitná kancelária EMA reality s.r.o. má podloženú komunikáciu – Pracovný list realitného           makléra s vykonanou obhliadkou na mieste samom u klienta a za jeho prítomnosti a súhlasu,       že klient súhlasí s Dohodou o sprostredkovaní služby. Ak realitná kancelária EMA reality s.r.o. na základe tejto ústnej dohody zabezpečí tretiu stranu             (kupujúceho/nájomníka/podnájomníka), ktorý pristúpi ku Dohode, realitná kancelária EMA          reality s.r.o. bude vystupovať ako sprostredkovateľ v tejto Dohode. Kritériá ústnej Dohody a    následných postupov realitnej kancelárie EMA reality s.r.o. sa týkajú aj prípadu, ak realitná           kancelária EMA reality s.r.o. aktívne komunikuje s klientom prostredníctvom e-mailovej             pošty a má o tejto komunikácii vytlačený doklad.

Článok III.

Predmet podnikania a organizačná štruktúra EMA reality s.r.o.

1)         Predmetom podnikania realitnej kancelárie EMA reality s.r.o. je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť), ktorú realitná kancelárie EMA        reality vykonáva prostredníctvom svojich realitných maklérov (ďalej aj „obchodný zástupca“ )            a maklér / obchodný zástupca poskytuje v spolupráci s realitnou kanceláriou EMA reality s.ro.       najmä nasledovné služby:

            a)         oslovuje, vyhľadáva a priamo kontaktuje  klientov/tretie osoby (záujemcov),

            b)         vykonáva obhliadky predmetnej nehnuteľnosti, po podpísaní Dohody a zároveň                            vyhotoví záznam z obhliadky. Každý záznam musí obsahovať základné údaje                               o nehnuteľnosti, najmä jej bližšiu špecifikáciu, ako aj polohu, rozlohu, popis                                 jednotlivých častí a príslušenstva, nehnuteľnosti,  popis na mieste zistených                                nedostatkov, zistené závady a pod.

            c)         vykonáva obhliadky vždy v súčinnosti s klientom, t.j. s predávajúcim alebo s osobou                    ktorá je prenajímajúcim označená a oprávnená danú nehnuteľnosť ponúkať,

            d)         vyhotoví fotodokumentáciu k príslušnej nehnuteľnosti za účelom  uverejnenia  ponuky                na domovskej stránke EMA reality s.r.o. ako aj v iných elektronických a tlačených                 médiách podľa             vlastného výberu,

            e)         zabezpečení pre tretiu stranu (záujemcu) sprístupnenie nehnuteľnosti a vykonanie             obhliadky, oboznámi záujemcu s podstatnými charakteristikami nehnuteľnosti, vrátane                       jej vád, pokiaľ sú tieto zástupcovi realitnej kancelárie EMA reality s.r.o. známe,

            f)         zabezpečí zmluvy ktoré súvisia so sprostredkovanými obchodnými prípadmi,                                zabezpečí najmä listy vlastníctva, výpisy z katastrálnej mapy, geometrické plány,  a                      pod., zabezpečí pre klienta poradenstvo v súvislosti s uzatváranými zmluvami ako aj                  komunikáciu a kontakt s príslušnými     štátnymi orgánmi, úradmi a inými verejnými                         orgánmi v súvislosti so získavaním potrebných      informácii,dokumentov a iných                                 podkladov za účelom plnenia predmetu činnosti;

            g)         na požiadanie klienta asistuje pri vybavovaní hypotekárneho financovania obchodného                prípadu, vrátane prevzatia garancie vrátenia rezervačnej zálohy v prípade, že                                 prisľúbený hypotekárny úver nebol klientovi tretej osobe (záujemcovi) poskytnutý;

            h)         vedie účet úschov a depozít klientov a tretích osôb (záujemcov),

            i)          poskytuje bezplatnú konzultáciu a poradenstvo predajnej stratégie pre vlastníka                             predávanej nehnuteľnosti;

2)         EMA reality s.r.o. usmerňuje, vedie a vzdeláva, školí svojich maklérov/obchodných         zástupcov a zabezpečuje im materiálne, metodické personálne a finančné vedenie

3)         Realitní makléri realizujú. nábor, nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, prenájom    nehnuteľnosti, nájom nehnuteľnosti, kúpu nehnuteľnosti a činnosti s nimi súvisiace, pričom sa     riadia Etickým kódexom, VOP a Reklamačným poriadkom, platné pre realitnú kanceláriu   EMA reality s.r.o.

4)         Realitní makléri  vystupujú výhradne pod obchodným menom „ EMA reality s.r.o“,         vykonávajú svoju činnosť zodpovedne a vysoko profesionálne. Sú pravidelne školení,           odmeňovaní podľa dosahovaných výsledkov, s ohľadom na spätnú väzbu klientov/záujemcov,            výkonnosti, reklamácií, etického kódexu a na základe dodržiavania predpisov EMA reality             s.r.o..

Článok IV.

Všeobecné ustanovenia

1)          Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária      poskytuje realitné služby na základe písomnej zmluvy o sprostredkovaní. Predmetom VOP sú            ponúkané realitné služby a produkty realitnej kancelárie, úprava vzájomných vzťahov medzi       realitnou kanceláriou a jej zmluvnými partnermi, odstúpenie od zmluvy a stanovenie    zodpovednosti za škodu.

            Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené „VOP“ sa riadia právom             Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho        zákonníka v platnom znení a to podľa toho, či zmluvnou stranou je podnikateľský alebo      nepodnikateľský subjekt.

2)         Návrh na uzavretie zmluvy o sprostredkovaní (ďalej aj „objednávka“) možno uskutočniť písomne, e-mailom alebo prostredníctvom elektronického formuláru na internetovej stránke     www.emareality.sk . K odoslanej objednávke je kupujúci povinný pripojiť vyhlásenie             potvrdzujúce, že sa oboznámil s týmito VOP a plne s nimi súhlasí. Objednávka zaniká jej           odmietnutím zo strany EMA reality s.r.o. alebo márnym uplynutím 10-dňovej lehoty na         potvrdenie  objednávky.
3)         Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“) je včasné písomné          vyhlásenie EMA reality s.r.o. adresované kupujúcemu, najmä písomné potvrdenie objednávky           alebo/prípadne výzva na úhradu za objednaný tovar alebo službu.

Článok V.

Predmet činnosti realitnej kancelárie

1)         Realitná kancelária EMA reality s.r.o. s r.o. vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre klienta,     ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti na            základe sprostredkovateľskej zmluvy.

2)         Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje obstarať pre klienta príležitosť       k uzavretiu kúpnej alebo nájomnej zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť realitnej kancelárii       dohodnutú odmenu. Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená s fyzickou osobou –          nepodnikateľom sa spravuje ustanoveniami § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení            neskorších predpisov.

3)         Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená s fyzickou alebo právnickou osobou – podnikateľom      sa spravuje ustanoveniami § 642 a nasl. Obchodného zákonníka.

            Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v sprostredkovateľskej         zmluve sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

4)         Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť s odbornou starostlivosťou v súlade    s ustanoveniami sprostredkovateľskej zmluvy a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

            Realitná kancelária rešpektuje Etický kódex obchodníka s nehnuteľnosťami vydaný NARKS.

Článok VI.

Poskytovanie služieb a uzatváranie Dohody

1)         Sprostredkovateľ realitná kancelária EMA reality vyžiada od klienta/majiteľa nehnuteľnosti           potrebné podklady a doklady, na základe ktorých preverí vlastnícke práva k nehnuteľnosti a ktoré sú potrebné pri realizácii daného obchodného prípadu a uzatvorí Dohodu       o sprostredkovaní predaja/prenájmu nehnuteľnosti.

            Podmienky  začatia spolupráce zo strany realitnej kancelárie EMA reality s.r.o.:

            - Právoplatne písomne uzavretá Dohoda medzi majiteľom nehnuteľnosti prípadne jeho    

    splnomocnenom zástupcovi,

            - ak sa zmluvné strany vzájomne dohodli, že platí aj ústna Dohoda, ktorú po úspešnom                   zrealizovaní obchodného prípadu s dátumom uzavretia ústnej Dohody prevedú na jej    

              písomnú formu,

            - ak sa zmluvné strany vzájomne dohodli, že platí aj forma e-mailovej komunikácie ktorú po

              úspešnom zrealizovaní  obchodného prípadu s dátumom uzavretia ústnej Dohody formou e-        mailovej komunikácie prevedú na jej písomnú formu,

            - nevzniknú také prekážky, ktoré sú neprijateľné poskytovať pre klienta/majiteľa dohodnutú           službu,

            - návrh Dohody vypracuje realitná kancelária EMA reality s.r.o., podpisuje ju realitná                      kancelária EMA reality s.r.o. ako Sprostredkovateľ a klient/majiteľ nehnuteľnosti, ktorý  má   právo Dohodu doplniť. Na požiadanie Záujemcu bude Záujemcovi Dohoda predložená a keď prejaví záujem bude prizvaný k podpisu ako tretia strana.

2)         Záujemca/klient má právo sa vyjadriť, doplniť návrh Dohody ktorú predloží realitná          kancelária EMA reality s.r.o., pokiaľ bude pri podpise účastná tretia strana, toto právo          prechádza aj na tretiu stranu.

3)         Záujemca / klient je povinný ponúkanú nehnuteľnosť sprístupniť zástupcovi realitnej         kancelárie EMA reality s.r.o. – maklérovi, za účelom osobnej obhliadky samotným maklérom         a za týmto účelom podpísať Záznam o vykonanej obhliadke.

4)         Zmluvný vzťah medzi realitnou kanceláriou EMA reality s.r.o. a Klientom môže byť založený      Exkluzívnou (výhradnou) Dohodou a Neexkluzívne (nevýhradnou Dohodou). Pri           Exkluzívnych Dohodách klient/majiteľ nehnuteľnosti počas celej doby trvania Exkluzívnej zmluvy zaväzuje že:

            - nebude priamo kontaktovať tretie osoby za účelom rokovania o uzavretí akejkoľvek zmluy        vedúcej k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti, neuzavrie sprostredkovateľskú alebo obdobnú zmluvu s inou   realitnou kanceláriou, fyzickou alebo právnickou osobou za účelom sprostredkovania predaja,      kúpy, prenájmu, nájmu, podnájmu danej nehnuteľnosti,

            - neuzavrie s tretími osobami ktoré realitná kancelária EMA reality označí ako potenciálnych        záujemcov ani s ich príbuznými, známymi ani akýmikoľvek tretími osobami , zmluvu ktorá    vedie k prevodu vlastníckeho práva v prospech ktorejkoľvek tretej osoby a neuzatvorí ani          zmluvu o nájme/podnájme na predmetnú nehnuteľnosť.

5)         V prípade porušenia Dohody Exkluzívneho charakteru spolupráce zo strany Klienta počas            doby trvania zmluvného vzťahu s realitnou kanceláriou EMA reality s.r.o. sa Klient zaväzuje     uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100% dojednanej odmeny, pokiaľ poruší niektorý zo           svojich záväzkov, alebo pokiaľ neuvedie pravdivú informáciu. Realitnej kancelária EMA           reality s.r.o. v takomto prípade vystaví Klientovi faktúru v celej výške odmeny, t.j. 100% ktorá         je uvedená v Dohode.  Lehota na uhradenie je  7 - dní  (sedem dní) odo dňa kedy bola zistená             skutočnosť porušenia zmluvných podmienok Klientom, majúcich Exkluzívny charakter    spolupráce. Klient je povinný uhradiť Faktúru bankovým prevodom na účet EMA reality s.r.o.             vedený vo VÚB banke a.s. č. ú.: SK750200 0000 0022 4027 6259, alebo v hotovosti do rúk        konateľovi spoločnosti Ing. Eva Jánošíkovej na adrese sídla spoločnosti Royova 1653/9,       92101 Piešťany. Nárok na odmenu vznikne aj za predpokladu, že k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy  došlo po skončení platnosti zmluvy uzatvorenej medzi klientom           EMA reality s.r.o., ak k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy došlo v priamej súvislosti             s činnosťou EMA reality s.r.o.

6)         Klient dáva výslovný súhlas EMA reality s.r.o. k prevzatiu blokovacieho depozitu (prvej   splátky kúpnej ceny, alebo/aj záloha) na úhradu kúpnej ceny od tretej osoby (záujemcu). Pre      účely blokovacieho depozitu má realitná kancelária EMA reality s.r.o. povinnosť viesť            samostatný bankový účet, oddelene od účtu určeného pre bežnú prevádzku EMA reality s.r.o..             Klient dáva oprávnenie EMA reality s.r.o. a súhlasí aby si odmenu započítala vo svoj prospech z blokovacieho depozitu, ktorý zložila tretia osoba (záujemca) na jej účet  za účelom         uzatvorenia kúpnej zmluvy.

7)         V prípade ak klient mešká s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku je EMA reality s.r.o.         oprávnená klientovi fakturovať úroky z omeškania vo výške 0,05% (slovom: päťstotín           percenta) z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania až do jej úplného zaplatenia.

8)         EMA reality s.r.o. ani jej realitní makléri nezodpovedajú za škodu ktorá vznikne v prípade že       klient zamlčal alebo uviedol nepravdivé informácie a údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.

8)         Klient si svoje výhrady, pripomienky, pochybnosti, nespokojnosť alebo iné pripomienky k činnosti EMA reality s.r.o. môže uplatniť priamo v realitnej kancelárii EMA reality s.r.o.   a to priamo alebo elektronickou formou.

Článok VII.

Reklamácie

1)         Klient má právo najneskôr v termíne do 15 dní (pätnásť dní) odo dňa doručenia faktúry za           poskytnutú službu bez zbytočného odkladu, ihne´d po tom ako zistí nedostatok, tento nedostok          alebo chybu reklamovať. Reklamácia sa vzťahuje na  výšku sumy vyčíslenú vo faktúre,         kvalitu poskytnutých služieb, prípadne chybu. Po márnom uplynutí tejto lehoty, Klientovi         právo reklamácie zanikne.

2)         Reklamáciu si Klient uplatňuje v Realitnej kancelárii EMA reality s.r.o., Royova 9, 92101             Piešťany, a realitná kancelária na požiadanie Klienta vydá Klientovi písomné potvrdenie       o prijatí reklamácie, a predmete reklamácie. Reklamáciu môže realitná kancelária EMA reality         s.r.o. uznať ako oprávnenú alebo ako neoprávnenú a neodkladne o tom informuje Klienta.          V prípade že reklamáciu realitná spoločnosť uzná úplne alebo čiastočne ako oprávnenú,           vykoná EMA reality s.r.o. náležitú nápravu.

3)         Realitná kancelárie EMA reality s.r.o. reklamáciu vybaví:

            - do 15 dní (pätnásť dní) odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená  realitnej                        kancelárii EMA reality s.r.o., v prípade  reklamácie, ktorú podal Klient, pokiaľ sa                   písomne s Klientom nedohodnú inak. Maximálna dľžka reklamácie je 30 dní (tridsať dní), čo               predstavuje lehotu nevyhnutné na nestranné posúdenie a vyriešenie reklamácie,

            - do 60 dní (šesťdesiat dní) odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená  realitnej                    kancelárii EMA reality s.r.o. v prípade obzvlášť zložitej reklamácie, ktorú podal                     Klient a reklamácia vyžaduje dôkladné a zložité prešetrenie.V tomto prípade realitná                    kancelária EMA reality s.r.o. je povinná výsledok svojho šetrenia oznámiť Klientovi         do     šesťdesiatich (60) dní.

4)         V prípade že sa jedná o reklamáciu ktorá sa týka prešetrenia úhrady fakturovanej odmeny            alebo prípadných ďalších nákladov za poskytnuté služby, vyplýva povinnosť Klienta zaplatiť     dotknutú časť z odmeny alebo ďalších nákladov za poskytnuté služby podľa príslušnej faktúry        realitnej kancelárie EMA reality s.r.o., pričom táto platba nemá odkladný účinok a Klientovi           vyplýva povinnosť faktúru zaplatiť v plnom rozsahu. Realitná kancelária EMA reality s.r.o.            v prípade uznania reklamácie Klienta voči odmene alebo iných nákladov súvisiacich      s poskytovaním služieb podľa príslušnej faktúry uznanú sumu vráti na jeho bankový účet             uvedený v Dohode v lehote do 30 dní (tridsať dní) odo dňa uznania reklamácie realitnou kanceláriou EMA reality s.r.o.

5)         Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať poskytnutie inej realitnej služby ak tým           EMA reality s.r.o. nevzniknú neprimerané náklady, pričom sa berie do úvahy výška      dojednanej odmeny, alebo závažnosť vady. Ak sa vada nedá odstrániť, klient má právo na          primeranú zľavu z odmeny za realitnú službu.

6)         V zmysle Reklamačného poriadku vydaného spoločnosťou EMA reality s.r.o. je klient    oprávnený , predložiť spor, týkajúci sa správnosti fakturovaných súm alebo kvality      poskytovaných Služieb realitnou kanceláriou EMA reality s.r.o. o ktorom sa   uskutočnilo reklamačné konanie, a klient nie je so spôsobom vybavenia jeho     reklamácie spokojný, na prešetrenie Združenia realitných kancelárií SR.

Článok VIII.

Vznik a trvanie dohody

1)   Okamihom podpísania Dohody oprávnenými osobami oboch zmluvných strán sa             Dohoda  považuje za riadne uzatvorenú.

2)   Dohoda sa považuje za riadne uzatvorenú aj v prípade, ak klient s realitnou          kanceláriou EMA reality s.r.o. uzatvoril ústnu Dohodu na uzavretie Dohody a tretia       strana pristúpi ku Dohode. V tomto prípade bude v realizovanej Dohode uvedená aj          realitná kancelária EMA reality s.r.o. a bude vystupovať ako sprostredkovateľ v           Dohode. Obdobne bude realitná kancelária EMA reality s.r.o. a klient postupovať aj v       prípade, ak klient uzavrie dohodu o uzavretí Dohody formou e-mailovej komunikácie.    Realitná kancelária EMA reality s.r.o. vyhotoví návrh Dohody, k podpísaniu ktorej           prizve aj tretiu stranu – záujemcu a Dohoda sa bude uzavretá za účasti všetkých        zúčastnených strán. Realitná kancelária EMA reality s.r.o. bude v tejto Dohode     vystupovať ako sprostredkovateľ.

3)   Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, pokiaľ nie je v Dohode uvedené inak, s presne         určeným a v Dohode uvedeným dátumom skončenia platnosti a účinnosti.

4)   Realitná kancelária EMA reality s.r.o. je viazaná predloženým návrhom Dohody po        dobu šesťdsiatich (60) dní od jej predloženia záujemcovi o poskytovanie Služieb.

Článok IX.

Zánik Dohody, odstúpenie od Dohody, ukončenie Dohody

1)      Dohoda zaniká:

1.      skončením platnosti a účinnosti Dohody (ak bola uzatvorená na dobu určitú);

2.      písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán;

3.      splnením účelu, na ktorý bola Dohoda uzatvorená;

4.      písomnou výpoveďou, doručenou druhej zmluvnej strane.,

2)      Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od uzavretej Dohody s realitnou kanceláriou EMA reality s.r.o. v prípade závažného/podstatného porušenia zmluvných povinností druhej zmluvnej strany, pre ktoré by sa inak Dohodu neuzavrela.

3)      Realitná kancelária EMA reality s.r.o. je oprávnená vypovedať Dohodu z technických dôvodov, ak nemôže ďalej poskytovať Klientovi Služby v dohodnutom rozsahu alebo potrebnej kvalite.

4)      Dohodu možno ukončiť aj písomným odstúpením od Dohody za podmienok a spôsobom stanoveným VOP a Zákonom.

5)      Okrem zákonom stanovených podmienok odstúpenia od Dohody, je možnosť odstúpenia od Dohody nasledovne:

1.      Klient je oprávnený odstúpiť od exkluzívnej Dohody najmä v prípade, ak realitná kancelária EMA reality s.r.o. počas doby trvania Dohody nečinná a nevyvíja aktivitu smerujúcu k realizácii požiadavky Klienta a obchodného prípadu, minimálne po dobu troch (3) mesiacov,

2.      Realitná kancelária EMA reality s.r.o. je oprávnená odstúpiť od Dohody najmä v prípade, ak Klient porušil podmienky exkluzivity uzavretej Dohody, alebo klient poskytol realitnej kancelárii EMA reality s.r.o. nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje a informácie ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, alebo ak neskôr vyjdú najavo skutočnosti, o ktorých klient mal a/alebo mohol vedieť, a ktoré sú spôsobilé zmariť realizáciu obchodného prípadu, resp. pre ktoré nie je možné realizovať obchodný prípad.

6)      Odstúpenie od Dohody sa realizuje vždy písomnou formou (s vykázaným doručením), pričom účinky odstúpenia od Dohody nastávajú v obchodno-právnych vzťahoch až momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Dohody. V občiansko-právnych vzťahoch účinky odstúpenia od Dohody nastávajú od počiatku, t.j. zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami sa ruší od jeho počiatku.

7)      Ak v Dohode nie je stanovené inak, výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a je rovnaká pre obe zmluvné strany. Začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane a uplynie posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Dohody riadne doručená druhej zmluvnej strane s tým, že platnosť Dohody na základe jej výpovede niektorou zo zmluvných strán zanikne uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie výpovedná lehota.

8)      Vzájomné nároky zmluvných strán (napr. úhrada efektívne vynaložených nákladov súvisiacich s prípravou a zabezpečením obchodného prípadu, resp. určitých úkonov) z odstúpenia od Dohody musia byť uplatnené v písomnom odstúpení od Dohody, resp. bezodkladne po jeho obdržaní.

9)      Realitná kancelária EMA reality s.r.o. je oprávnená odstúpiť od Dohody, ak klient:

1.      nezaplatil niektorý zo svojich peňažných záväzkov, ktorý mu vznikol voči realitnej kancelárii EMA reality s.r.o. z Dohody alebo v súvislosti s Dohodou, a to najmä Odmenu za poskytnuté Služby, a to ani do tridsiatich (30) dní po dni splatnosti týchto peňažných záväzkov;

2.      opakovane porušuje ustanovenia Dohody alebo VOP;

3.      predložil doklady alebo dokumenty obsahujúce nepravdivé údaje, týkajúce sa jeho identifikácie alebo nehnuteľnosti;

4.      nesplnil ktorúkoľvek z oznamovacích povinností stanovených VOP a Dohodou;

5.      protiprávnym konaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom opakovane zneužíva Služby;

6.      je v úpadku alebo vstúpil do likvidácie;

7.      na klienta bol vyhlásený konkurz alebo konkurz na majetok klienta bol zamietnutý pre nedostatok majetku;

8.      na majetok klienta bola nariadená exekúcia;

9.      od výhradnej (exkluzívnej) Dohody je realitná kancelária EMA reality s.r.o. oprávnená odstúpiť v prípade, ak Klient porušil podmienky uvedené najmä vo VOP;

10.  pri vypĺňaní Dohody poskytol nepravdivé, neúplné alebo nesprávne údaje a informácie ohľadne predmetnej Nehnuteľnosti, alebo ak neskôr vyjdú najavo skutočnosti, o ktorých klient mal a/alebo mohol vedieť, a ktoré sú spôsobilé zmariť realizáciu obchodného prípadu, resp. pre ktoré nie je možné zrealizovať obchodný prípad.

11.  Klient je oprávnený písomne odstúpiť od Dohody, ak realitná kancelária EMA reality s.r.o. opakovane, ani po reklamácii, neposkytuje služby podľa Dohody;

12.  od výhradnej (exkluzívnej) Dohody je klient oprávnený odstúpiť v prípade, ak je realitná kancelária EMA reality s.r.o. počas doby trvania Dohody nečinná a nevyvíja aktivitu, smerujúcu k realizácii požiadavky klienta a obchodného prípadu, a to najmenej po dobu jedného (3) mesiacov.

10)  Odstúpením od Dohody z dôvodov uvedených vo VOP táto zaniká v deň nasledujúci po dni, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení riadne doručené druhej zmluvnej strane.

11)  Realitná kancelária EMA reality s.r.o. zašle klientovi po zániku Dohody konečné vyúčtovanie poskytnutých Služieb, ktoré je klient povinný uhradiť za podmienok vo VOP.

12)  Dohoda uzatvorená na dobu určitú sa po uplynutí jej platnosti vždy automaticky predlžuje o jeden (1) mesiac, pokiaľ klient písomne nepožiada o jej ukončenie, ktoré musí byť realitnej kancelárii EMA reality s.r.o. doručené najneskôr pätnásť (15) dní pred skončením platnosti Dohody.

13)  V prípade, že realitná kancelária EMA reality s.r.o. uzatvorí Dohodu o zložení rezervačnej zálohy so záujemcom o kúpu Nehnuteľnosti/ o prevod práv a povinností člena bytového družstva k predmetnej Nehnuteľnosti/ o nájom Nehnuteľnosti, predlžuje sa doba platnosti a účinnosti Dohody na dobu, počas ktorej bude platná takáto Dohoda o zložení rezervačnej zálohy, tzn. platnosť oboch dohôd skončí v ten istý deň.

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1)      Realitná kancelária EMA reality s.r.o. sa zaväzuje, že s klientom, s ktorým bola uzavretá ústna Dohoda, uzavrie písomnú Dohodu, a to najneskôr v deň zloženia zálohy záujemcu.

2)      V prípade, ak sa v deň zloženia zálohy záujemcu neuzavrie Dohoda s Klientom, realitná kancelária EMA reality s.r.o. vyhotoví návrh Dohody, k podpísaniu ktorej prizve aj tretiu stranu – záujemcu a Dohoda sa bude uzavretá za účasti všetkých zúčastnených strán. Realitná kancelária EMA reality s.r.o. bude v tejto Dohode vystupovať ako sprostredkovateľ. Obdobne sa zaväzuje realitná kancelária EMA reality s.r.o.  postupovať aj v prípade, ak sa s Klientom uzavrie dohoda formou e-mailovej komunikácie.

3)      Realitná kancelária EMA reality s.r.o. sa zaväzuje, že s klientom, s ktorým bola uzavretá Dohoda, pristúpiť k uzatvoreniu Sprostredkúvanej dohody, a to najneskôr do uplynutia doby platnosti dohody o zložení rezervačnej zálohy, prípadne do uplynutia obojstranne odsúhlasenej predĺženej doby.

4)      Realitná kancelária EMA reality s.r.o. sa zaväzuje, že:

1.      bude postupovať pri zariaďovaní záležitostí podľa uzatvorených Dohôd s klientmi alebo tretími osobami (záujemcami) s maximálnou odbornou starostlivosťou, pri dodržaní všetkých právnych predpisov Slovenskej republiky, v záujme a v prospech klienta ako aj tretej osoby (záujemcu);

2.      bez zbytočného odkladu oznamovať klientovi alebo tretej osobe (záujemcovi) okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí Dohody o prevode vlastníckeho práva alebo nájme/podnájme predmetnej nehnuteľnosti;

3.      uzatvoriť Dohodu o poskytovaní služieb s každým záujemcom, okrem prípadov určených vo VOP;

4.      oznámiť klientovi každý problém pri poskytovaní služieb, vyriešenie ktorého si vyžaduje jeho súčinnosť;

5.      bez zbytočného odkladu oznamovať klientovi alebo tretej osobe okolnosti, dôležité pre jeho rozhodovanie o uzatvorení sprostredkúvanej zmluvy;

6.      na požiadanie predložiť klientovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie odmeny a ďalších nákladov za poskytnuté služby;

7.      v rámci odbornej starostlivosti preveriť existenciu vlastníckeho práva osoby, ktorá je predávajúcim alebo prenajímateľom nehnuteľnosti alebo predávajúcim členského podielu v bytovom družstve, preveriť existenciu tiarch, viaznúcich na predmetnej nehnuteľnosti, a tiež preveriť technický stav nehnuteľnosti;

8.      vyplatiť klientovi-vlastníkovi nehnuteľnosti / členského podielu v bytovom družstve na jeho účet, uvedený v Dohode, všetky plnenia prijaté od tretích osôb, v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o zložení rezervačnej zálohy, uzatvorenej medzi realitnou kanceláriou EMA reality s.r.o. a treťou stranou.

5)      Realitná kancelária EMA reality s.r.o. je oprávnená po dobu trvania zmluvného vzťahu s klientom alebo treťou osobou (záujemcom) najmä :

1.      propagovať/inzerovať predaj predmetnej nehnuteľnosti  na svojich internetových stránkach alebo v iných inzertných médiách;

2.      rokovať so záujemcami o kúpu, predaj, nájom, podnájom v súvislosti s uzatvorením zmluvy o prevode vlastníckeho práva, alebo nájme/podnájme predmetnej nehnuteľnosti prostredníctvom svojich zamestnancov, realitných maklérov, resp. iných spolupracujúcich osôb;

3.      získavať potrebné informácie a podklady súvisiace s kúpou, predajom, nájmom, podnájmom predmetnej nehnuteľnosti od príslušných štátnych orgánov a iných tretích osôb na základe poskytnutej plnej moci;

4.      v prípade potreby zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na predmetnú nehnuteľnosť;

5.      po zložení peňažnej zálohy na realizáciu obchodného prípadu zabezpečiť na pokyn klienta alebo tretej osoby (záujemcu), vypracovanie príslušnej zmluvnej dokumentácie, administratívnych podaní, žiadostí a pod..

6)      Klient, ako aj tretia osoba (záujemca) sú povinní na žiadosť realitnej kancelárie EMA reality s.r.o.  bezodkladne poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť za účelom splnenia predmetu uzatvorených zmlúv, inak zodpovedajú za prípadné zmarenie obchodného prípadu a ušlý zisk (províziu) realitnej kancelárie EMA reality s.r.o..

7)      Klient je povinný:

-          písomne oznámiť realitnej kancelárii EMA reality s.r.o. akúkoľvek zmenu v         údajoch, poskytnutých realitnej kancelárii EMA reality s.r.o. pri uzatváraní             Dohody, a to najneskôr do troch (3) dní odo dňa vzniku zmeny;

-          uhradiť realitnej kancelárii EMA reality s.r.o. všetky svoje peňažné záväzky         vyplývajúce z Cenníka, z Dohody a z VOP včas, v dohodnutej výške a v súlade             s Dohodou a VOP;

-          zabezpečiť, resp. umožniť, oprávneným osobám realitnej kancelárie EMA            reality s.r.o. spolu s potenciálnym kupujúcim/nájomcom prístup k          nehnuteľnosti v dohodnutom termíne – obhliadku nehnuteľnosti;

-          oznámiť realitnej kancelárii EMA reality s.r.o. mená osôb, oprávnených    zastupovať klienta vo vzťahu ku realitnej kancelárii EMA reality s.r.o., ako aj      vo vzťahu k tretím osobám, to všetko písomnou formou;

-          po tom, ako mu realitná kancelária EMA reality s.r.o. oznámi, že potenciálny       kupujúci/nájomca zložil rezervačnú zálohu, bez meškania uzatvoriť s týmto    Sprostredkúvanú zmluvu;

-          pristúpiť k uzatvoreniu Sprostredkúvanej zmluvy, a to najneskôr do uplynutia      doby platnosti dohody o zložení rezervačnej zálohy, prípadne do uplynutia          obojstranne odsúhlasenej predĺženej doby;

-          v prípade ústnej Dohody je povinný klient pristúpiť k podpísaniu Dohody v        deň zloženia zálohy záujemcom, ktorá bude uzatvorená medzi klientom,           záujemcom a realitnou kanceláriou EMA reality s.r.o.. V rámci tejto dohody   bude realitná kancelária EMA reality s.r.o. vystupovať ako sprostredkovateľ v             Dohode. Obdobne je klient povinný postupovať aj pri Dohode formou e- mailovej komunikácie.

Článok XI.

Zodpovednosť za škodu, pokuty, sankcie, doručovanie, mlčanlivoť

1)      Realitná kancelária EMA reality s.r.o. je povinná vynaložiť primerané úsilie, ktoré je spravodlivé od nej požadovať, aby overila správnosť a úplnosť informácií, ktoré jej poskytli klienti alebo tretie osoby (záujemcovia), a ktoré poskytuje tretím osobám (záujemcom). V prípade dodržania tejto povinnosti nezodpovedá za škodu, ktorá bola nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných od lientov, resp. od tretích osôb (záujemcov) spôsobená.

2)      Klient si môže uplatniť svoje výhrady, nespokojnosť, pochybnosti alebo iné pripomienky k činnosti realitnej kancelárie EMA reality s.r.o. (ďalej len "reklamácie") osobne alebo elektronickou formou v zmysle reklamačného poriadku realitnej kancelárie EMA reality s.r.o..

3)      Realitná kancelária EMA reality s.r.o. zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobila zavineným porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Dohody, ako aj zmluvných dokumentov v rozsahu určenom výlučne vo VOP. Realitná kancelária EMA reality s.r.o. nezodpovedá za ušlý zisk klienta spôsobený porušením svojich povinností stanovených v Dohode alebo VOP. Zodpovednosť realitnej kancelárie EMA reality s.r.o. za škodu, spôsobenú klientovi v dôsledku riadneho nesplnenia si povinností stanovených Dohodou a VOP, je obmedzená na povinnosť vrátiť pomernú časť klientom uhradenej odmeny za poskytnuté Služby, alebo pomerne znížiť odmenu za poskytnuté Služby za obdobie chybného poskytovania Služieb podľa podmienok Dohody a VOP, ak tento nárok klient uplatnil v realitnej kancelárii EMA reality s.r.o. písomne, najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca tento nárok.

4)      V prípade, že nesplnením ktoréhokoľvek zo záväzkov klienta stanovených v Dohode a vo VOP vznikne realitnej kancelárii EMA reality s.r.o. škoda, je túto škodu klient povinný realitnej kancelárii EMA reality s.r.o. v celej výške nahradiť.

5)      V prípade, ak klient poruší Dohodu, ktorá má Exkluzívny charakter spolupráce pri sprostredkovaní obchodného prípadu po dobu trvania zmluvného vzťahu, realitná kancelária EMA reality s.r.o., si oprávnene môže uplatňovať výšku odmeny, uvedenej v Dohode a vynaložené náklady, a to v lehote do tridsať (30) dní odo dňa zistenia skutočnosti porušenia zmluvných podmienok klientom a zistenia skutočnosti zakladajúcej tento nárok.

6)      V prípade, že klient hoci aj bez zavinenia poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v Dohode alebo VOP, je realitná kancelária EMA reality s.r.o. oprávnená požadovať od klienta náhradu škody a ušlého zisku vzniknutej porušením takej povinnosti, a to v celej výške.

7)      Realitná kancelária EMA reality s.r.o. nezodpovedá klientovi za splnenie záväzkov tretích osôb z uzatvorených Sprostredkúvaných zmlúv.

8)      Ak realitná kancelária EMA reality s.r.o. obstará tretiu osobu, ktorá spĺňa podmienky záujemcu a táto osoba pristúpi a podpíše Dohodu spojenú s uzatvorením Sprostredkúvanej zmluvy a Zmluvy o zložení rezervačnej zálohy a v ďalšom konaní tretia strana zmarí svojou nečinnosťou alebo úmyselným konaním svoj záväzok voči Klientovi pristúpiť k podpísaniu zmluvy spojenej s predajom nehnuteľnosti, alebo prevodom práv, má realitná kancelária EMA reality s.r.o., ako aj klient nárok uplatniť si zmluvnú pokutu zo zloženej zálohy tretej strany. Päťdesiat percent (50 %) zo zloženej zálohy prepadá realitnej kancelárii EMA reality s.r.o. a (50 %) zo zloženej zálohy prepadá klientovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo realitnej kancelárie EMA reality s.r.o. na náhradu hotových výdavkov.

9)      Ak realitná kancelária EMA reality s.r.o. obstará tretiu osobu, ktorá spĺňa podmienky záujemcu a táto osoba pristúpi a podpíše Dohodu spojenú s uzatvorením Sprostredkúvanej zmluvy a zloží rezervačnú zálohu v realitnej kancelárii EMA reality s.r.o.  a v ďalšom konaní Klient zmarí svojou nečinnosťou alebo úmyselným konaním svoj záväzok voči tretej osobe - záujemcovi pristúpiť k podpísaniu zmluvy spojenej s predajom nehnuteľnosti, alebo prevodu práv, nehnuteľnosti, zaväzuje sa klient uhradiť realitnej kancelárii EMA reality s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR). Zmluvná pokuta je splatná do piatich (5) pracovných dní odo dňa vzniku nároku. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo realitnej kancelárie EMA reality s.r.o. na náhradu hotových výdavkov. Realitná kancelária EMA reality s.r.o. sa zaväzuje tretej osobe zloženú zmluvnú zálohu vrátiť v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť, zakladajúca tento nárok.

10)  Ak realitná kancelária EMA reality s.r.o. obstará tretiu osobu, ktorá spĺňa podmienky záujemcu a táto osoba pristúpi a podpíše Dohodu spojenú s uzatvorením Sprostredkúvanej zmluvy a Zmluvy o zložení rezervačnej zálohy a v ďalšom konaní obe strany zmaria svojou nečinnosťou, alebo úmyselným konaním svoj záväzok pristúpiť k podpísaniu zmluvy spojenej s predajom nehnuteľnosti, alebo prevodom práv, zaväzujú sa uhradiť realitnej kancelárii EMA reality s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) spoločne a nerozdielne a náhradu vynaložených nákladov, vyčíslených ealitnou kanceláriou EMA reality s.r.o.. Zmluvná pokuta je splatná do piatich (5) pracovných dní odo dňa vzniku nároku. Realitná kancelária EMA reality s.r.o. si túto zmluvnú pokutu odráta z provízie klienta a zo zloženej zálohy tretej strany. Realitná kancelária EMA reality s.r.o. sa zaväzuje, že ostatnú časť z provízie klienta a ostatnú časť zo zloženej zmluvnej zálohy tretej strany vráti obom odstupujúcim stranám v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť, zakladajúca tento nárok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo realitnej kancelárie EMA reality s.r.o. na náhradu hotových výdavkov.

11)  Realitná kancelária EMA reality s.r.o. je povinná vynaložiť primerané úsilie, ktoré je spravodlivé od nej požadovať, aby overila správnosť a úplnosť informácií, ktoré jej poskytol klient, a ktoré poskytuje tretím osobám. V prípade dodržania tejto povinnosti nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných od klienta, resp. od tretej osoby.

12)  V prípade omeškania s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku klienta je realitná kancelária EMA reality s.r.o. oprávnená fakturovať klientovi úroky z omeškania vo výške 0,05% (slovom: päťstotín precenta) z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, až do jej úplného zaplatenia s tým, že nárok na náhradu škody realitnej kancelárie EMA reality s.r.o. nie je týmto ustanovením VOP dotknutý.

13)  Realitná kancelária EMA reality s.r.o. a klient sa zaväzujú, že vzájomné pohľadávky, ktoré im vzniknú z obchodno-záväzkových vzťahov budú do budúcnosti riešiť vzájomným zápočtom pohľadávok, v zmysle ustanovení §358 - §364 Obchodného zákonníka.

14)  Všetky informácie, posielané realitnou kanceláriou EMA reality s.r.o. klientovi v súvislosti so zmluvnými dokumentmi faxom, elektronickou poštou alebo formou listu, sa považujú za riadne doručené klientovi uplynutím piatich (5) dní odo dňa ich zaslania klientovi na jeho poslednú známu adresu trvalého pobytu/sídla, uvedenú v záhlaví Dohody, prípadne na akúkoľvek inú adresu písomne oznámenú realitnej kancelárii EMA reality s.r.o..

15)  Ak nie je možné klientovi doručiť akúkoľvek Faktúru zasielanú v súvislosti so zmluvnými dokumentmi, považuje sa táto za doručenú dňom, keď osoba, oprávnená na doručovanie poštových zásielok, oznámi realitnej kancelárii EMA reality s.r.o., že poštovú zásielku nemožno klientovi doručiť (tzn. adresát je neznámy, zásielka neprevzatá v odbernej lehote, adresát nezastihnutý, nedostatočná adresa, prípadne adresát odmietol prevziať zásielku).

16)  Vyhotoviť Faktúru a doručiť je možné aj vo forme elektronickej faktúry použitej v počítači, ktorú je potrebné podpísať elektronickým podpisom a takto vyhotovenú zaslať adresátovi prostredníctvom elektronickej pošty, v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17)  Realitná kancelária EMA reality s.r.o. sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť ohľadne všetkých informácií alebo údajov (aj osobných údajov), ktoré jej boli poskytnuté zo strany klientov alebo tretích osôb (záujemcov) v súvislosti s konkrétnym obchodným prípadom. Tieto sa zaväzuje nezverejňovať alebo neoznamovať iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu klientov alebo tretích osôb (záujemcov) a ani ich nevyužiť pre seba alebo v prospech iných osôb.

18)  Realitná kancelária EMA reality s.r.o. je zodpovedná za škodu aj v prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti zo strany jej zamestnancov, realitných maklérov, prípadne iných spolupracujúcich osôb voči klientom alebo tretím osobám (záujemcom).

Článok XII.

Ochrana osobných údajov

1)      Klient a tretie osoby (záujemcovia), ktorí vstupujú do zmluvného vzťahu s realitnou kanceláriou EMA reality s.r.o., podpisom Dohody vyhlasujú, že boli poučení podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a udeľujú realitnej kancelárii EMA reality s.r.o. súhlas, aby osobné údaje (meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu a rodné číslo fyzických osôb) boli po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu, spracovávané v rozsahu potrebnom k plneniu účelu týchto zmluvných vzťahov, resp. k plneniu povinností uložených príslušnými právnymi predpismi SR, najmä pre účely evidencie databázy klientov v informačných systémoch sprostredkovateľa.

2)      Klienti a tretie osoby (záujemcovia) tento súhlas udeľujú na dobu trvania tohto zmluvného vzťahu, pričom tento súhlas môžu odvolať len v prípade, ak by boli tieto osobné údaje spracovávané na iný, ako uvedený účel.Vyššie označené osobné údaje môžu byť poskytnuté inej tretej osobe ako realitnej kancelárii EMA reality s.r.o., ktorá spracováva osobné údaje v mene realitnej kancelárie EMA reality s.r.o., len s predchádzajúcim súhlasom klienta alebo tretej osoby (záujemcu).

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1)      Všetky vzájomné nezrovnalosti a spory medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z obchodného vzťahu sa zaväzujú zmluvné strany riešiť vzájomnými rokovaniami a pokusom o zmier. V prípade súdneho sporu medzi zmluvnými stranami bude príslušný súd Slovenskej republiky. V prípade, že si to niektorá zo zmluvných strán osobitne vymieni, možno eventuálny spor postúpiť na rozhodnutie pred príslušný rozhodcovský orgán, a to základe osobitnej rozhodcovskej doložky obsiahnutej v zmluvných dokumentoch.

2)      Klient nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti (alebo aj pohľadávky) vyplývajúce z uzatvorených obchodných prípadov tretím osobám bez súhlasu realitnej kancelárie EMA reality s.r.o..

3)      Každá aktualizácia alebo zmena VOP realitnej kancelárie EMA reality s.r.o., bude zverejnená a vyznačená po jej doplnení na internetovej stránke www.emareality.sk.

4)      Tieto VOP boli prijaté dňa 15.11.2006, kedy nadobudli platnosť a účinnosť.

5)      VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej platne uzatvorenej Dohody.

6)      Klient podpisom Dohody potvrdzuje, že mal možnosť oboznámiť sa s rozsahom a obsahom plnej moci realitného makléra konajúceho v mene a na účet realitnej kancelárie EMA reality s.r.o..

7)      Klient podpisom Dohody potvrdzuje, že bol realitnou kanceláriou EMA reality s.r.o., oboznámený s obsahom VOP, že si VOP pozorne prečítal, všetky jej ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto VOP v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi, na dôkaz čoho pripojil k Dohode svoj vlastnoručný podpis.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné dňom: 15.11.2006 a aktualizované každým rokom, naposledy 15.11.2017.