Služby

 

 

 

 

 

 

 

Naša obchodná spoločnosť EMA reality s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou  v zmysle ust. § 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a je zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava., odd. Sro, vo vložke č. 19210/T dňa 15.11.2006. IČO: 36698504 DIČ: 2022273869.

Zameranie spoločnosti:

Od svojho vzniku 15.11.2006 sa zaoberáme výhradne realitnou činnosťou – Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností . Zameriavame sa na nehnuteľnosti v regióne Piešťan  a v susedných regiónoch.

Zabezpečujeme:

ü   vypracovanie návrhov zmlúv - kúpna zmluva, zmluva o budúcej zmluve / rezervačná zmluva, návrh na vklad do katastra nehnuteľností,

ü   podklady - katastrálny úrad, mestský / obecný úrad, správcovské spoločnosti, banky a pod.,

ü  prevod členských práv družstevných bytov,

ü  dohliadame  na úhradu kúpnej ceny, vinkulácie vkladu v peňažnom ústave, notárskej úschove,

ü  hypotekárny alebo iný úver,

ü  poistenie nehnuteľnosti,

ü  poradenskú a konzultačnú činnosť počas celej realizácie predaja / prenájmu,

ü  stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností pre dedičské konania,

ü  súdno - znalecké oceňovanie nehnuteľností,

ü  posúdenie technického stavu nehnuteľností,

ü  právny servis,

ü  služby architekta a projektovú činnosť,

ü  nízkoenergetické domy na kľúč,

ü  energetický certifikát

 

 

Štandardy práce pre realitnú kanceláriu EMA reality s.r.o.:

 

1. Fyzická obhliadka nehnuteľnosti maklérom, osobná obhliadka nehnuteľnosti pred sprostredkovaní predaja, kúpy, prenájmu a podobne, analýza a popis stavu nehnuteľnosti, vyhotovenie fotografií na inzertné účely, záznam o obhliadke (v prípade spolupráce s inou realitnou kanceláriou, ak bol vyhotovený predtým, nie je nutné opätovné vyhotovenie)

 

2. Kontrola vlastníckych vzťahov
kontrola uvádzaného so skutočným právnym stavom nehnuteľnosti
preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tiarch a iné dôležité informácie k nehnuteľnosti
overenie pravosti, správnosti a aktuálnosti údajov

 

3. Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy:
– exkluzívnej
– neexkluzívnej
Zmluva musí obsahovať:
- presné vymedzenie nehnuteľnosti a vlastníckych práv
- vybavenie / zariadenie nehnuteľnosti
- cieľ sprostredkovania (predaj, kúpa, prenájom a pod.)
- stanovenie ceny nehnuteľnosti
- výšku provízie za poskytované služby a ich špecifikáciu
- všetky obchodné podmienky vrátane platobných podmienok
- určenie postupu, akým sa bude služba realizovať (pri predaji reklama, obhliadky)
- doba trvania sprostredkovania, resp. exkluzivity pri exkluzívnej zmluve

 

4. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami
- profesionálna prezentácia nehnuteľnosti záujemcom
- vyhotovenie záznamu o vykonaní prehliadky

 

5. Podpis rezervačnej dohody
- dohoda je trojstranná (kupujúci, predávajúci, sprostredkovateľ)
- dojednanie podstatných podmienok napr. kúpnej zmluvy
- zúčastnené strany vyjadrujú záväzok alebo prísľub, že sa predaj / kúpa uskutoční

 

6. Zabezpečenie kúpnej zmluvy
- realitná kancelária zabezpečí kúpnu zmluvu
- kontrola všetkých dokumentov a overenie pravosti
- podpis zmluvy na notárskom úrade/mestskom úrade
- pri kúpe zabezpečenej nehnuteľnosti komunikácia so zmluvnými stranami  

 

  súvisiaca s výmazom/zriadením záložného práva
- realitný maklér aktívne koordinuje procesy a komunikuje so zmluvnými stranami
- maklér bezodkladne podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv po splnení podmienok kúpnej zmluvy

 

7. Prevod finančných prostriedkov
využitie bezpečného prevodu cez notársku úschovu/úschovu v realitnej kancelárii alebo vinkulovaný účet v banke

 

8. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti obsahuje:
- odpis stavov meračov tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov
- záznam o počte odovzdaných kľúčov
- asistencia realitného makléra