REKLAMAČNÝ PORIADOK EMA reality s.r.o.

· sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

2) Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária EMA reality s.r.o. poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou EMA reality s.r.o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie") v realitnej kancelárie EMA reality s.r.o. spôsobom:

  • poštou na adresu: Royova 1653/9, 92101 Piešťany, Slovenská republika
  • elektronicky na adrese: ema@emareality s.r.o.
  • telefonicky na čísle +421907757103. Spoločnosť a klient sa v prípade telefonického kontaktu dojednajú na ďalšom postupe ohľadne podania a spísania reklamácie, postupu pri jej riešení atď.,

· reklamácie sa vykonávajú výhradne v spoločnosti EMA reality s.r.o., Royova 1653/9, 92101 Piešťany len počas jej otváracích hodín (od 09.00 hod. do 17.00 hod.)

· Pri všetkých reklamáciách sa postupuje v súlade s aktuálnym reklamačným poriadkom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR (najmä so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení).

3) Realitná kancelária EMA reality s.r.o. spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol v papierovej forme. Rovnopis alebo kópiu reklamačného poriadku si ponecháva aj klient podávajúci reklamáciu.

4) Klient je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný ju spísať určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom dokázať - preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje vlastné náklady. Klient je ďalej v tejto reklamácii povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči spoločnosti uplatňuje a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu spoločnosti. K reklamácii je klient vždy povinný predložiť doklad o poskytnutí Služby danou realitnou kanceláriou EMA reality s.r.o., (faktúru).

5) Spoločnosť klientovi podávajúcemu reklamáciu, potvrdí prijatie reklamácie.

6) Spoločnosť preskúma opodstatnenosť reklamácie a uzná ju ako oprávnenú, alebo neoprávnenú.

7) Klient je povinný spoločnosti poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.

8) Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu reklamovanej služby, klient je o vybavení reklamácie upovedomený najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9) V prípade ústnej sťažnosti zákazníka garantuje EMA reality s.r.o., že bude na sťažnosť reagovať do 48 hodín od jej prijatia, pričom reklamácia bude prehodnotená a vybavená do piatich pracovných dní od jej doručenia. EMA reality s.r.o. spíše Protokol o reklamácii.

10) Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.

11) Na základe protokolu o reklamácii bude reklamácia riešená priamym konateľom spoločnosti EMA reality s.r.o. Ing. Evou Jánošíkovou. Realitná kancelária EMA reality s.r.o., je povinná viesť si Evidenciu o reklamáciách.

Evidencia o reklamáciách musí obsahovať :

- dátum uplatnenia každej reklamácie

- dátum vybavenia každej reklamácie

- spôsob vybavenia každej reklamácie

Poverená osoba vybavuje reklamácie v poradí, v akom boli u nej uplatnené

12) Každá reklamácia je vybavená bez zbytočného odkladu a klient je bezodkladne informovaný o výsledku reklamačného konania.

13) Reklamáciu môže realitná kancelária EMA reality s.r.o. uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.

14) V prípade uznania reklamácie vzniká klientovi nárok na bezplatnú nápravu stavu, ktorý vznikol v dôsledku reklamovanej služby, prípade na zľavu z ceny poskytnutých služieb. Týmto nie je dotknutá zákonná možnosť uplatnenia nároku na úhradu preukázanej škody súdnou cestou. Pokiaľ realitná kancelária EMA reality s.r.o. uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiaduci stav odstráni a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým možná zľava na poskytovaných realitných službách. Realitná kancelária EMA reality s.r.o. založí kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie.

15) Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa spoločnosti Ing. Evy Jánošíkovej, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie, bezodkladne, oznámi klientovi.

16) Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária EMA reality s.r.o. dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

17) V prípade nespokojnosti klienta s vyššie opísaným spôsobom riešenia jeho reklamácie, sa môže klient obrátiť na príslušné orgány štátnej správy SR s odvolaním proti rozhodnutiu konateľa spoločnosti EMA reality s.r.o. Ing. Evy Jánošíkovej, kde bude realizácia reklamácie opätovne preskúmaná.

18) Klient má právo uplatniť svoje sťažnosti na realitnú kanceláriu u Združenie realitných kancelárií Slovenskej republiky, ktorej dozorná rada rieši sťažnosti klientov, týkajúce sa realitných kancelárií.

19) Každá reklamácia, uplatnená na poskytnuté realitné služby v rámci EMA reality s.r.o. podlieha vyššie popísanému systému reklamačného konania a pravidlám riadenia kvality v rámci EMA reality s.r.o.

20) Vedenie spoločnosti EMA reality s.r.o. vyhodnocuje každú prijatú reklamáciu a vyvodzuje príslušné opatrenia na nápravu konkrétnej reklamácie vrátane metodiky systémového riadenia v záujme ochrany klientov a ďalšieho zvyšovania rozsahu, úrovne a kvality služieb, poskytovaných pod značkou kvality EMA reality s.r.o. (vybavenie prípadnej reklamácie v časovom horizonte desiatich pracovných dní odo dňa zistenia).

21) Spoločnosť určí zverejnením, alebo vo svojich prevádzkach, alebo na svojej internetovej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Za vady služieb nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotnými okolnosťami vyššej moci - napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie alebo vody.

22) Službou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá je ponúknutá klientovi, tzn. poskytovanie realitného poradenstva a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (ďalej len "Služby").Služby musia byť poskytnuté riadne a určité plnenie nesmie mať chyby. Realitná kancelária EMA reality s.r.o. môže vystaviť faktúru len za reálne poskytnuté Služby a len podľa aktuálne platného cenníka. Faktúru je povinná vystaviť iba Ing. Eva Jánošíková, konateľ spoločnosti EMA reality s.r.o., (ďalej iba "Poverená osoba").

23) Realitná kancelária EMA reality s.r.o. je povinná oboznámiť klienta s obsahom platného reklamačného poriadku a zároveň ho umiestniť na viditeľnom a klientovi dostupnom mieste v priestoroch svojej realitnej kancelárie EMA reality s.r.o. To, že bol klient oboznámený s Reklamačným poriadkom, potvrdzuje svojim podpisom Zmluvy o poskytovaní realitných služieb, prípadne inej obdobnej zmluvy/dohody.

24) Realitná kancelária EMA reality s.r.o. zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.).

25) Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou EMA reality s.r.o..

26) Tento reklamačný poriadok sa nemení zmenou sídla firmy (totožné s prevádzkarňou/súvisiacim priestorom) adresa: Royova 1653/9, 921 01 Piešťany. 

Poverená osoba vybavuje reklamácie v poradí, v akom boli u nej uplatnené

Reklamačný poriadok je platný a účinný dňom: 15.11.2006 a aktualizovaný každým rokom, naposledy 15.11.2017.

 

Reklamačný formulár

Spoločnosti : EMA reality s.r.o. sídlo Royova 1653/9, Piešťany, IČO: 36 698 504, DIČ: 2022273869, zapísaná v OR Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19210/T, číslo účtu : SK75 0200 0000 0022 4027 6259. , Konateľ spoločnosti: Ing. Eva Jánošíková, mobil: +421 907 757 103

Dátum podania reklamácie: .........................

Údaje o maklérovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje:.........................................................................

 

Typ transakcie, ktorá bola zrealizovaná:  □ predaj □ prenájom □ kúpa

 

Špecifikácia nehnuteľnosti:

.....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Údaje o osobe, ktorá podáva reklamáciu (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email):

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Vecný obsah reklamácie (vyplňuje osoba, ktorá podáva reklamáciu). Špecifikujte tiež pochybenie v konaní makléra alebo samotnej realitnej kancelárie.

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

V.........................,  dňa .........................                   ......................................................................       

                                                                                    Podpis osoby, ktorá podáva reklamáciu

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie k reklamácii

Spoločnosť: EMA reality s.r.o. sídlo Royova 1653/9, Piešťany, IČO: 36 698 504, DIČ: 2022273869, zapísaná v OR   Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19210/T, mobil: +42 907 757 103 číslo účtu : SK75 0200 0000 0022 4027 6259. , Konateľ spoločnosti: Ing. Eva Jánošíková, mobil: +421907 57 03

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Reklamácia bola uznaná za oprávnenú: □áno □ nie

 

Odôvodnenie:  ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Spôsob vybavenia reklamácie: .....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

 

 

V.........................,  dňa .........................                   ......................................................................       

                                                       Ing. Eva Jánošíková

                                                       konateľ spoločnosti

 

 

 _________________________________________________________________________________

S vybavením reklamácie: □ súhlasím □ nesúhlasím

 

 

V.........................,  dňa .........................                   ......................................................................       

                                                                                    Podpis osoby, ktorá podáva reklamáciu