ETICKÝ KÓDEX EMA reality s.r.o., (ďalej len „Etický kódex“)

poskytovania realitných služieb prostredníctvom spoločnosti EMA reality s.r.o., (ďalej „VOP“), platné odo dňa: 15.11.2006, IČO 36698504, DIČ 2022273869, Registrácia:  č. OR odd.sro   Vložka: 19210/ T, okresný súd Trnava, Sídlo spoločnosti: Royova 1653/9, 92101 Piešťany, konateľ spoločnosti: Ing. Eva Jánošíková, mobil: 0907 757 103

Článok I.

Preambula

1)      Etický kódex predstavuje záväzok kompetentnosti, zodpovednosti a profesionality maklérov spoločnosti EMA reality s.r.o ., voči klientom a všetkým subjektom v oblasti trhu s nehnuteľnosťami, a zároveň upravuje vzťahy medzi maklérmi navzájom.

2)      Etický kódex vymedzuje zásady, základné hodnoty, princípy a pravidlá správania sa maklérov spoločnosti EMA reality s.r.o.,  pri poskytovaní realitného poradenstva a sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností tak aby boli uspokojované potreby klientov a poskytované služby na najvyššej úrovni.

3)      Etický kódex určuje spoločné pravidlá, štandardy a postupy, ktoré umožňujú a prehlbujú fungovanie EMA reality s.r.o, tak aby boli klientom poskytované profesionálne, komplexné a spoľahlivé realitné služby.

4)      Akceptovanie Etického kódexu a jeho dodržiavanie je jednou z podmienok uzatvorenia Zmluvy o spolupráci s maklérom.

Článok II.
Princípy Etického kódexu

1)      Zásady a povinnosti makléra pri poskytovaní sprostredkovateľských služieb:

a)      Maklér realitnej kancelárie pri komunikácii s klientmi vystupuje vždy slušne a zachováva si jasné vzťahy. Nesmie sa znížiť k zakrývaniu svojej identity a nesmie sa prezentovať ako súkromná osoba.,

b)      maklér je povinný klienta informovať o celkovej nákladnosti obchodného prípadu a o správnych poplatkoch a iných platbách, ktoré nie sú v odplate sprostredkovateľa zahrnuté,

c)      maklér svoje služby poskytuje odborne, svedomito a zodpovedne,

d)      maklér priebežne informuje klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený; a bez zbytočného odkladu upovedomí klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámi ho s podstatnými písomnosťami, ktoré dostáva alebo odosiela; o rozsahu služieb, ktoré poskytuje a o odplate, ktorá je s týmito službami spätá,

e)      v súvislosti s výkonom povolania maklér nesmie utajeným spôsobom vyhotoviť zvukový alebo obrazový záznam o rozhovore s klientom alebo inou osobou o predmete sprostredkovania. Zvukové alebo obrazové záznamy, ktoré mu boli poskytnuté klientom, nemôže použiť v iných prípadoch ako v realitnej činnosti,

f)       maklér starostlivo nakladá s dokladmi, a s kľúčmi ktoré mu boli zverené, chráni ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobí všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami,

g)      maklér chráni osobné údaje klientov pred stratou, zneužitím alebo odcudzením.

2)      Základné vlastnosti makléra:

a)      Maklér poskytuje služby vo veci, ktoré je schopný po odbornej stránke viesť. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu a rozhľad, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom rešpektuje profesionálne tajomstvo, mlčanlivosť o dôverné informácie, ktoré získal od svojich klientov v minulých, súčasných alebo možných obchodoch,

b)      Pri prezentácií nehnuteľností, ktoré ponúka, nikdy nezavádza svojich klientov, informácie o nehnuteľnostiach uvádza pravdivé a úplné,

c)       maklér svoje povolanie vykonáva čestne v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom, správa sa tak, aby si zaslúžil a zaistil dôveru tých, s ktorými prichádza do styku,

d)      maklér uprednostňuje záujmy klientov pred svojimi záujmami,

e)      maklér sa sústavne stará o svoje vzdelávanie;

f)       maklér, nesmie zatajovať dôležité fakty, a dbá aby nevznikol konflikt záujmov a nebol ohrozovaný majetok klientov,

3)      Komunikácia makléra s klientom:

a)      Zverené kľúče od nehnuteľností , ktoré klient odovzdá maklérovi je maklér povinný okamžite odovzdať spoločnosti do úschovy a tieto si vyžiadať len za účelom obhliadky nehnuteľnosti a následne ich späť odovzdať do úschovy. Maklér sa zaväzuje nescudziť ani žiadnym iným spôsobom nepoškodiť majetok klienta a to či už pri obhliadkach nehnuteľnosti alebo pri inej činnosti. Zároveň sa zaväzuje pri obhliadkach nehnuteľnosti s klientom dávať pozor, aby ani klient nijako nepoškodil majetok klienta.

b)      maklér pri vykonávaní činnosti zachováva diskrétnosť, profesionálne tajomstvo, a dôvernú informáciu, ktorú získal od svojich klientov alebo zamestnávateľa,

c)      maklér je zdvorilý, korektný a nestranný, v prípade konfliktných situácií  sa snaží s klientmi nájsť pre nich najvhodnejšie riešenie,

d)      maklér  nesmie  zakrývať svoju  identitu a nesmie sa prezentovať ani ako súkromná osoba prípadne ako súkromný záujemca,

e)      maklér podáva informácie o nehnuteľnosti tretím osobám musia byť pravdivé, presne a aktuálne.

Článok III.

Ukončenie alebo pozastavenie poskytovania služieb

    1)     V prípade ukončenia alebo dlhšiu dobu trvajúceho prerušenia poskytovania služieb je maklér       povinný:

            a)    vysporiadať si svoje záväzky voči spoločnosti, klientom a iným maklérom a splniť si        svoje povinnosti k súdom a úradom a všetky daňové povinnosti,

            b)   určiť makléra, ktorý ho bude zastupovať a v prípade, že sa mu to nepodarí, oznámiť túto             skutočnosť bez zbytočného odkladu spoločnosti.

Článok IV.

Nakladanie s peňažnými prostriedkami klienta:

a)      Etický kódex vyžaduje, aby si spoločnosť EMA reality s.r.o. viedla samostatný depozitný účet v prípade, ak preberá do úschovy finančné prostriedky od tretích osôb (kúpnu cenu resp. jej časť, prípadne nájomné ).

b)      Realitná kancelária EMA reality s.r.o. prijíma od záujemcov o kúpu/prenájom nehnuteľnosti rezervačné zálohy na svoj depozitný účet a až do skončenia realitného obchodu nepoužije peniaze svojich klientov pre potreby realitnej kancelárie.

c)      Realitná kancelária EMA reality s.r.o. preberá od svojich klientov len peniaze za rezervovanie nehnuteľnosti, alebo sprostredkovanie prenájmu. Zvyšné peniaze si kupujúci a predávajúci vzájomne prevedú z účtu na účet alebo v hotovosti. Žiaden z maklérov spoločnosti EMA reality s.r.o. nesmie prevziať žiadne peniaze od klientov na žiadny účet ani v hotovosti.

d)      Pokiaľ príslušný klient po splnení podmienok,  požiada o vyplatenie zverených peňažných prostriedkov, tieto mu budú bezodkladne vyplatené.

e)      Ak maklér prijíma peňažné prostriedky od klientov, ktoré nemajú charakter odmeny za poradenstvo alebo za sprostredkovateľské služby, je povinný upovedomiť o tomto bezprostredne konateľa spoločnosti EMA reality s.r.o. Ing. Evu Jánošíkovú,  ktorá má výhradné právo prijímať, preberať, či vydávať finančnú hotovosť, tieto peňažné prostriedky starostlivo uschovať, nepoužiť ich v rozpore s prijatým účelom a viesť ich oddelene od svojho majetku. Zároveň je povinný viesť oddelene od iných peňažných prostriedkov úplnú a presnú evidenciu, ktorú je povinný na požiadanie predložiť strane, ktorá peňažné prostriedky zložila, prípadne osobe, ktorej sú peňažné prostriedky určené.

2)      Povinnosti zabrániť sporu s ďalšími sprostredkovateľmi nehnuteľností:

a)      Etický kódex požaduje, aby sa makléri EMA reality s.r.o.  vyhýbali sporu medzi kolegami-maklérmi (obchodníkmi s nehnuteľnosťami) navzájom. Tieto spory by mohli prekážať profesii a zle ovplyvňovať služby poskytované ich klientom. V tejto súvislosti Etický kódex vyžaduje, aby zmluvy uzatvárané s klientmi boli v maximálnej možnej miere zmluvami o výhradnom zastúpení (exkluzívnymi zmluvami).

b)      Ak maklér spolupracuje s inou realitnou kanceláriou, Etický kódex podporuje túto spoluprácu v zmysle rýchleho obslúženia klienta. V prípade sporu, ktorému nemožno zabrániť, Etický kódex požaduje, aby bol predmet sporu prednostne riešený  realitnou kanceláriou EMA reality s.r.o. a to ešte pred podaním na príslušný súd.

Článok V.
Význam Etického kódexu

1)      Poskytuje základný návod etického správania pri obchodovaní s nehnuteľnosťami.

2)      Poskytuje pozitívny smer rozvoja práce a činnosti EMA reality s.r.o.., ktorá ho prijíma ako súbor činností, ktoré má za cieľ realizovať.

3)      Definuje povinnosti a záväzky nad rámec pôsobnosti zákona.

Článok VI
Dobré meno

1)      Makléri pri výkone svojho povolania nesmú prijať žiadne poverenie, alebo poskytovať služby, ktoré by sa priečili dobrým mravom, slušnému a korektnému správaniu, alebo ktoré by ohrozovalo ich česť alebo dobré meno spoločnosti EMA reality s.r.o.

2)      Makléri sa budú vyhýbať úmyselnému skresľovaniu skutočností, či poskytovaniu zavádzajúcich, klamlivých, alebo podvodných informácií. Môžu používať len také prostriedky, ktoré pripúšťajú platné právne predpisy Slovenskej republiky.

3)      Makléri sú povinní pri výkone svojho povolania dbať na dobré vystupovanie a celkovú úpravu zovňajšku (vrátane oblečenia), aby ich vážnosť zodpovedala požadovanej úrovni profesionála, a aby svojim vystupovaním zároveň reprezentovali spoločnosť EMA reality s.r.o.

4)      Makléri sa zaväzujú poskytovať médiám iba objektívne informácie založené na overených skutočnostiach a to iba na základe udeleného poverenia Ing. Evy Jánošíkovej, konateľa spoločnosti EMA reality s.r.o..

5)      Makléri sa zaväzujú, že sa nedopustia nekalého súťažného konania, tak ako sa uvádza v § 44 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

6)      Povinnosť mlčanlivosti maklérov trvá aj po skončení poverenia (je časovo neobmedzená).

Článok VII
Konanie pred úradmi

1)      V konaní pred úradmi je maklér povinný zachovávať slušnosť, korektnosť a svojím vystupovaním pred úradmi prispievať k dôstojnosti a vážnosti úkonov, ktorých sa zúčastňuje.

2)      Maklér je povinný pri zachovaní náležitej úcty a zdvorilosti voči úradom zastávať záujmy svojho klienta čestne, a to spôsobom, o ktorom predpokladá, že je v rámci zákonom daných možností najprospešnejší pre klienta.

Článok XIII.
Spolupráca medzi maklérmi

1)      Vzťahy medzi maklérmi:

a)      Vzťahy medzi maklérmi sa riadia zásadou profesionálnej kolegiálnosti, postavenej na dôvere a spolupráci v záujme ich klientov a v záujme predchádzania sporom.

b)      Osobný a s vecou nesúvisiaci písomný alebo ústny útok proti kolegovi je porušením zásad kolegiálnosti.

c)      Ak sa podľa názoru makléra iný maklér EMA reality s.r.o. správa v rozpore s týmito pravidlami, je povinný na to upozorniť Ing. Evu Jánošíkovú, konateľa spoločnosti EMA reality s.r.o..

d)      Maklér je povinný pred podaním žaloby alebo iného podania proti inému maklérovi EMA reality s.r.o  poskytnúť tomuto inému maklérovi možnosť urovnania veci zmierom.

2)      Spolupráca:

a)      Maklér, na ktorého sa obráti iný maklér EMA reality s.r.o s konkrétnym obchodným prípadom, je povinný informovať ho bezodkladne o spôsobe vybavenia jeho dožiadania, prípadne mu oznámiť prekážky, ktoré mu v tom bránia. V prípade spolupráce na spoločnom obchode je povinný na požiadanie predložiť súvisiace doklady.

b)      Maklér je povinný bez zbytočného odkladu prijať od iného makléra EMA reality s.r.o riadne doručenú písomnosť a potvrdiť jej prijatie.

c)      Maklér, ktorý sa dozvie, že ho klient poveril zastupovaním v určitej veci namiesto iného makléra  EMA reality s.r.o, je povinný tohto makléra vyrozumieť o tom bez zbytočného odkladu.

3)      Kancelária:

a)      Makléri sú povinní prezentovať sa predovšetkým kvalitným výkonom svojho povolania. Sú povinní dbať o to, aby obálky, hlavičkový papier, pečiatky, vizitky a iné formy zverejňovania údajov o ich činnosti, ktoré používajú, boli dôstojné.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

1)      Tento Etický kódex je záväzný pre každého makléra a zamestnancov EMA reality s.r.o. a a je platný na celom území Slovenskej republiky.

2)      Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia Etického kódexu zo strany makléra sa považuje za porušenie zmluvných podmienok, a preto si EMA reality s.r.o. vyhradzuje právo v závislosti od každého jednotlivého prípadu a na základe svojho uváženia okamžite ukončiť Zmluvu s maklérom. Tým nie sú porušené práva EMA reality s.r.o. domáhať sa náhrady škody od makléra, ktorý svojím správaním porušil ustanovenie/ia tohto Etického kódexu, a tým spôsobil škodu EMA reality s.r.o a/alebo poškodil dobrú povesť spoločnosti EMA reality s.r.o .

Etický kódex je platný a účinný dňom: 15.11.2006 a aktualizovaný každým rokom, naposledy 15.11.2017.